kriteriji ocenjevanja znanja

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja upoštevamo PRAVILNIK o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/2013). Objavljamo izvleček dveh členov.

4. člen

(javnost ocenjevanja in obveščanje)

Pri ocenjevanju znanja učenca mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se zagotavlja zlasti:

  • – s seznanitvijo staršev in učenca s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učenca,
  • – s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za posamezno ocenjevalno obdobje,
  • – s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja,
  • – z določitvijo načina in rokov ocenjevanja,
  • – z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,
  • – s sprotnim obveščanjem učenca in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju,
  • – tako, da se učencu in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v druge izdelke.

10. člen

(načini ocenjevanja)

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi učencev.

Učitelji učence seznanijo s kriteriji ocenjevanja pri urah pouka. Pri nekaterih predmetih starše seznanimo s kriteriji ocenjevanja preko zapisa v zvezku učenca saj jih morajo podpisati. Za ostale predmete bomo objavili kriterije na tem mestu.

Kriterije ocenjevanja so sprejeli oz. posodobili strokovni aktivi ob koncu meseca avgusta 2015.

Kriteriji oocenjevanja:

Likovna umetnost – 6. – 9. razred

MATEMATIKA – geometrijski narek, kriteriji

MATEMATIKA – empirična preiskava, problemska naloga, kriteriji

MATEMATIKA 9. razred – matematični narek, kriteriji

MATEMATIKA 8. razred – matematični narek, kriteriji

1. razred

slovenščina  matematika  likovna  umetnost glasbena umetnost spoznavanje okolja šport  tuji jezik angleščina

2. razred

slovenščina matematika likovna umetnost glasbena umetnost spoznavanje okolja šport tuji jezik angleščina

3. razred

tuji jezik angleščina