Select Page

Organi šole

ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter Svet šole, ki ga sestavljajo:

– predstavniki staršev (Damjan Perovšek, Tomaž Rant, Petra Tramte)

– predstavniki ustanovitelja (Urška Florjančič, Ema Koplan, Zlatko Košič)

– predstavniki delavcev šole (Andrej Čemažar, Majda Jeraj, Tatjana Jeram, mag. Tina Osterman, Zinka Pintar)

Predsednica Sveta šole je  Majda Jeraj, namestnica mag. Tina Osterman.

Prvi sestanek Sveta šole v šolskem letu 2019/20 je bil v sredo, 25. 9. 2019, s pričetkom ob 18.00. Zapisnik se nahaja v fasciklu Sveta šole, v tajništvu šole.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje Svet staršev. Predsednik je Tomaž Rant.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Sestava Sveta staršev v tem šolskem letu se nahaja v rubriki ZA STARŠE IN UČENCE.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Prvi sestanek v šolskem letu 2019/20 je bil v sredo, 25. 9. 2019, ob 18.00 uri. Zapisnik se nahaja v fasciklu Sveta staršev, v tajništvu šole.

STROKOVNI ORGANI

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

RAZREDNIK

Razrednik:

vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,

skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,

sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,

odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

(Skupno 580 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost