Skoči na glavno vsebino
Select Page

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

Spoštovani starši in učenci!

Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja individualnim razlikam in interesom posameznika. So obvezni del pouka in se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ. Učenci izberete dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. V primeru, da izberete tuji jezik, ki poteka dve uri tedensko, izbira že zadostuje za izpolnitev obveznosti obiskovanja izbirnih predmetov.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev, ki ji priložite Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. VLOGA ZA OPROSTITEV

Vabimo vas, da si ogledate predstavitev predmetov tudi v nadaljevanju te strani, bolj podroben opis pa na povezavi Zbornik izbirnih predmetov 2021/2022

Objavljamo seznam obveznih izbirnih predmetov, ki bodo potekali v šolskem letu 2021/2022.

IZBIRNI PREDMET KRATICA RAZRED UČITELJ
Likovno snovanje I LS1 7. razred Milojka Bozovičar Gantar DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Nemščina I NI1 7. razred Tjaša Jarc DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Obdelava gradiv: les OGL 7. razred Janez Beguš NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Šport za sprostitev ŠSP 7. razred Jože Kordiš NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Urejanje besedil UBE 7. razred Majda Šubic NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Likovno snovanje II LS2 8. razred Milojka Bozovičar Gantar DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Nemščina II NI2 8. razred Tjaša Jarc DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Glasbena dela GLD 8. razred Gorazd Pintar DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Obdelava gradiv: kovine OGK 8. razred Janez Beguš NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Šport za zdravje ŠZZ 8. razred Bernarda Pohleven NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Izbrani šport – Nogomet IŠPN 9. razred Jože Kordiš NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Izbrani šport – Odbojka IŠPO 9. razred Bernarda Pohleven NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Načini prehranjevanja NPH 9. razred Jana Ržen NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Likovno snovanje III LS3 9. razred Milojka Bozovičar Gantar DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Nemščina III NI3 9. razred Tjaša Jarc DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Latinščina III LI3 9. razred Meta Skubic DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Računalniško omrežje ROM 9. razred Majda Šubic NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Poskusi v kemiji POK 8., 9. razred Tina Osterman NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Filmska vzgoja – dokumentarni film FVZ 7., 8., 9. razred Majda Šubic DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Gledališki klub GKL 7., 8., 9. razred Olga Koplan DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET
Organizmi v naravi in umetnem okolju ONA 7., 8., 9. razred Jana Ržen NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Sodobna priprava hrane SPH 7., 8., 9. razred Blažka Ravnikar NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMET
Turistična vzgoja TVZ 7., 8., 9. razred Luka Planinc DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMET

 

 

PREDSTAVITVE IZBIRNIH PREDMETOV

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

FILMSKA VZGOJA

dokumentarni film

učiteljica MAJDA ŠUBIC

7., 8., 9. razred

 

 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Ogledali si boste različne dokumentarne filme (slovenske in tuje) in po ogledu o njih razpravljali ter poglobili doživljanje filma v strnjeni (besedni ali pisni) interpretaciji.

Spoznavali boste filmsko ustvarjalnost, predstavnike filmske umetnosti,  zgradbo filmske pripovedi: dramaturško zasnova zgodbe, vzpostavljanje napetosti (suspenz); temo, idejno vodilo, zgodbo in sporočilo filmskega dela. Srečali se boste z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi: kader, sekvenca, plan, snemalni koti, delo kamere, gibanje protagonistov, gledišče, osvetlitev, objektivi, optični pripomočki, posebni učinki, montaža, zvok in spoznavali žanrsko produkcijo, danes prevladujoče žanre ter kako presegamo žanrske okvirje.

Spoznali in izpeljali boste predpripravo na snemanja kratkega dokumentarnega filma: izberali in smiselno utemeljili tematiko dokumentarnega filma, posneli in zmontirali dokumentarni film. Z uporabo mobilnih telefonov, digitalnih fotoaparatov in kamer ter šolskih računalnikov boste pripravili predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno primerjali ter pri tem upoštevali različnosti mnenj.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni?

Pri ocenjevanju boste razmišljali o filmih, ki si jih bomo skupaj ogledali. Posneli boste dokumentarni film in ga vrednotili.

Kaj moram še vedeti?

Predmet lahko izberete v 7., 8. in 9. razredu, ker se izvajajo trije moduli, prav tako se lahko vpišete tudi, če predmeta še niste obiskovali v preteklem letu.

Predmet se izvaja v sodobno opremljeni računalniški učilnici. Pri snemanju bomo uporabljali fotoaparate, tablice in telefone.

Podrobnosti lahko prebereš: V Zborniku izbirnih predmetov.

GLASBENA DELA

učitelj GORAZD PINTAR

 8. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Učenci se skozi aktivno delo seznanijo z umetniško literaturo večjih razsežnosti. Ob glasbi spoznavajo pomembne glasbene ustvarjalce in njihova dela. Ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije izražajo svoja glasbena doživetja. Razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja, ter se oblikujejo v kritičnega in odgovornega poslušalca.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal 1 uro tedensko, lahko na preduro ali 6. ali 7. uro.

Kako bomo ocenjeni?

Ocene boste pridobili na praktičen način: igranje, petje, poustvarjanje.

Kaj moram še vedeti?

Za obiskovanje predmeta ne potrebujete glasbenega predznanja.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

GLEDALIŠKI KLUB

učiteljica OLGA KOPLAN

7., 8., 9. razred

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Pri gledališkem klubu učenci spoznavate nekaj teorije o gledališču, spoznate, kaj so to komedija, tragedija, drama, predvsem pa gre za praktično delo, razvijanje sposobnosti izražanja z mimiko, s kretnjami, z gibanjem in z govorom. Najprej začnemo z improvizacijo, šele kasneje preidemo k gledališkemu delu in ga uprizorimo.

Cilj gledališkega kluba ni pripraviti predstave za celotno šolo, ampak za manjšo skupino. Učenci se učite recitirati in deklamirati, skratka, govorno nastopati.

Pri izbiri programa se odločamo glede na želje učencev in njihovo predznanje.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal enkrat tedensko po eno uro. V 7. in 8. razredu mu je namenjenih 35 ur, v 9. pa 32.

Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevanje je številčno. V vsakem polletju dobite učenci eno oceno iz nastopa, npr. deklamacije, igranja v igri.

Kaj moram še vedeti?

Ogledamo si vsaj eno gledališko predstavo in jo ocenimo. Vstopnico za predstvo in prevozne stroške (če se peljemo z avtobusm ali vlakom) plačate učenci.

Uporabljamo delovni zvezek Gledališki klub, ki si ga učenci brezplačno izposodite v šoli.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov

 

LATINŠČINA

učiteljica META SKUBIC

9. razred

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Pri pouku latinščine se ne ukvarjamo samo z jezikom, ampak spoznavamo tudi rimsko kulturo, zgodovino, umetnost, mitologijo, arheologijo. Da je pouk latinščine čimbolj zanimiv, pa poskrbijo tudi razne zabavne aktivnosti, kot npr. igranje na antične glasbene inštrumente, preizkušanje antičnih oblačil, pisanje na rimske voščene tablice, spoznavanje rimske vojske in vojaške opreme, igranje dramskih odlomkov o bogovih in mitoloških junakih, udeležba na festivalih antične kultur…

Kdaj bo potekal pouk?

Učenje tujega jezika poteka 2 uri tedensko, to je lahko v času predure ali 6. ali 7. ure.

Kako bomo ocenjeni?

Kaj moram še vedeti?

Kdor zna latinsko, se torej z lahkoto nauči tudi italijanščine, francoščine, španščine, portugalščine, pa tudi – angleščine!

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov

LIKOVNO SNOVANJE

učiteljica MILOJKA BOZOVIČAR GANTAR

7., 8., 9. razred

PREDSTAVITVENI VIDEO UČITELJICE MILOJKE

LIKOVNA SNOVANJA 1

 

LIKOVNA SNOVANJA 2

 

LIKOVNA SNOVANJA 3

 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

7. razred  LS1

Pri risanju in slikanju boste ustvarjali v različnih tehnikah, spoznali boste pomen barve in črte v modi in ostalih poklicih ter delo modnega oblikovalca. Samostojno boste modelirali kip in si s tem  razvijajo občutek za 3. dimenzijo, stabilnost in dinamiko kipa. Preizkusili se boste v odtiskovanju in utrdili osnovne pojme tiskarstva. Ustvarjali bomo tudi na prostem in obiskali različne kulturne ustanove.

 

 

 

 

 

 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

8. razred  LS2

Spoznali boste pomembnost prikazovanja prostora na ploskvi pri raznih poklicih (slikar, arhitekt, oblikovalec, scenograf) in likovno delo izdelali v povezavi z glasbo in ritmičnim gibanjem. Pridobivali boste znanja iz umetniške in industrijske grafike ter spoznali delo tiskarja in grafičnega oblikovalca. Samostojno boste oblikovali vizualno sporočilo. Zakaj je pomembno zaščititi arhitekturno dediščino? Kaj so prostorski elementi in njihove funkcije? Kakšna je estetska in funkcionalno ureditev bivalnega prostora? Spoznali boste značilnosti poklica oblikovalec prostorov in obiskali kulturne ustanove v našem mestu.

 

 

 

 

 

 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

9. razred  LS3

Ukvarjali se bomo s kompozicijo, proporci in spoznali pojem zlati rez, perspektiva in vse to upoštevali pri risanju predmetov in figur po opazovanju. Spoznali boste različne načine povezave kipa in ambienta ter se srečali s pojmom  instalacija, z različnimi materiali za gradnjo instalacij ter tudi praktično izdelali instalacijo. Kaj je  urbanizem? Načrtovali boste prostorske spremembe v domačem okolju in oblikovali makete novih prostorskih tvorb v domačem okolju. Podrobno boste spoznali medije: film, televizija, računalniška in video animacija in izvedli projekt z nekim medijem na izbrano temo.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal 2 šolski uri – blok uri, da boste imeli dovolj časa za ustvarjanje in vaše delo ne bo prekinjeno. Pouk poteka po zaključku rednih ur, torej 6. in 7. šolsko uro, na vsakih 14 dni

.

Kako bomo ocenjeni?

Najpomembnejši pri zapisu ocene je vaš napredek na vseh likovnih področjih, ki ga boste dosegli s svojo prizadevnostjo in trudom ter izvirnostjo. Ocenjeni bodo vaši izdelki.

Kaj moram še vedeti?

Stroški, ki nastanejo glede na program pri izbirnih predmetih (npr. obisk raznih razstav in likovnih centrov) krijete sami. Tudi stroške za določene materiale, ki jih potrebujemo pri delu v šoli in jih bom kupila, starši krijejo po položnici.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov

 

NEMŠČINA

učiteljica TJAŠA JARC

7., 8., 9. razred

S klikom na sliko se lahko pozabavaš z besedami, ki so si v nemščini in slovenščini zelo podobne:

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo nemščino, odkrivali podobnosti z nemščino in slovenščino ter spoznavali nemško govoreče dežele, ki od Slovenije niso tako zelo oddaljene. Nemščino se bomo učili postopoma, ves čas učenja pa bomo razvijali vse štiri jezikovne spretnosti (govorjenje, poslušanje, branje in pisanje), ki so pri učenju tujega jezika zelo pomembne. Občasno bomo naše znanje usvajali in poglabljali preko igre, saj so takrat možgani najbolj aktivni in si stvari hitreje zapomnimo.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal dve uri tedensko. Lahko je to predura, 6. ali 7. ura.

Kako bomo ocenjeni?

V celem šolskem letu bomo pridobili tri ocene, dve ustni in eno iz govornega nastopa.

Kaj moram še vedeti?

V današnjem času je svet zelo povezan, zato je priporočljivo, da znamo govoriti čim več jezikov. Ljudje veliko potujejo, študirajo in delajo v tujini, sodelujejo s tujimi partnerji na poslovnem področju, se povezujejo s tujimi ljudmi preko družabnih omrežij… Dejstvo je, da je Slovenija majhna in če imaš željo pogledati izven meja Slovenije, samo znanje slovenščine ni dovolj. Če ti tuji jeziki ležijo, je zate zelo priporočljivo, da se naučiš še kakšnega jezika.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

RETORIKA

učiteljica JANA KOS

9. razred

Izbirni predmet v šolskem letu 2020/2021 ne poteka.
 

ARISTOTEL

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Naučili se boste javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Kdaj bo potekal pouk?

Vsak teden eno šolsko uro (skupaj 35 oz. 32 ur).

Kako bomo ocenjeni?

Dobili boste oceno za govorni nastop in oceno za analizo (razčlenitev) govora.

Kaj moram še vedeti?

Iz svojih izkušenj boste prepoznali, da je retorika vsakdanje uporabna in koristna veščina.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

ŠOLSKO NOVINARSTO

učiteljica SABINA LEBEN

7., 8., 9. razred

RADIO SORA

 

UREJANJE STENSKEGA ČASOPISA

 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Raziskovali bomo različne medije – iskali, poslušali in gledali različna besedila ter se sami preizkusili v vlogi novinarja.

Ustvarjali bomo stenski časopis in sodelovali pri šolskem glasilu.

Delali bomo v razredu in na terenu.

Učili se bomo samostojnega dela in sodelovanja v skupini.

Raziskovali bomo možnosti v okviru spletnih objav ter urejali besedila v Oblaku 365.

Predstavljali bomo informativne in interpretativne zvrsti publicističnih besedil.

Kdaj bo potekal pouk?

Srečujemo se enkrat na teden po 1 uro (35 oz. 32 ur na leto). Kadar potekajo delavnice, srečanja potekajo od 2 do 4 ure.

Kako bomo ocenjeni?

V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz zapisanih ali govorjenih novinarskih zvrsti.

Kaj moram še vedeti?

Sodelovali bomo tudi z lokalnim Radiem Sora in se udeležili novinarskih delavnic Radia Hudo, če boste želeli.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

TURISTIČNA VZGOJA

učitelj LUKA PLANINC

7., 8., 9. razred

 

IZLET V MIRABILANDIJO

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo turistične kraje.

Raziskovali bomo o turistično ponudbo.

Iskali bomo lokalne znamenitosti in zanimivosti.

Obiskali bomo gostinsko šolo in spoznali turistične poklice.

Ogledali si bomo kakšen promocijski video – kot je na primer tale.

Izdelali bomo turistični spominek.

Obiskali bomo kakšno znamenitost.

Spoznali bomo organiziranost slovenskega turizma.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo običajno potekal eno uro tedensko, a bomo velikokrat šli na kakšen izlet, tako da takrat pouka v učilnici ne bo. Delo pri pouku turistične vzgoje je raznovrstno, zanimivo, aktualno, praktično in uporabno.

 Kako bomo ocenjeni?

Pri predmetu NI pisnega in ustnega ocenjevanja (spraševanja in kontrolnih nalog). Ocenjujemo izdelke (zgibanke, mapo, poročila, pripravo materiala…).

 Kaj moram še vedeti?

Turizem je hitro razvijajoča panoga. Če so ti všeč potovanja, spoznavanje novih krajev ali pa morda razmišljaš o poklicu v turizmu, potem je ta predmet pravi zate.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

VERSTVA IN ETIKA

učiteljica BARBARA TRDINA

7., 8., 9. razred

Izbirni predmet v šolskem letu 2020/2021 ne poteka.

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Obvezne teme VE1 so:

 • VERSTVA SVETA
 • KRŠČANSTVO
 • ISLAM
 • BUDIZEM
 • VZORI IN VZORNIKI
 • ENKRATNOST IN RAZLIČNOST

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal enkrat tedensko po eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni?

Predmet se ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

Kaj moram še vedeti, kaj predmet še ponuja?

 • Ponuja možnost, da učenci razširijo oz. dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.
 • Pouk učencem pomaga razumeti resnost in pomen verskih in etičnih vprašanj v današnjem svetu.
 • Pomaga pri oblikovanju osebnega odnosa do teh vprašanj.
 • Pomaga odkrivati podobnosti in različnosti med ljudmi in se jih uči sprejemati in z njimi živeti.
 • Učence seznani z novimi religioznimi gibanji v Sloveniji in svetu.
 • Navaja k reševanju konfliktov, upoštevajoč dostojanstvo in svobodo sebe in drugega.
 • Odvrača od uporabe nasilja v medsebojnih odnosih.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

 

NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMETI

GENETIKA

učiteljica TINA OSTERMAN

9. razred

 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Seznanili se boste z zakonitostmi prenašanja dednih lastnosti na potomce, naučili se boste izpeljati dominantno, recesivno in intermediarno dedovanje na primeru in se seznanili s humano genetiko – določanje spola, spolno vezane bolezni…

Izdelali boste rodovnik širše družine.

Razvijali boste sposobnost predvidevanja posledic poseganja v dedni material.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni?

 

Kaj moram še vedeti?

Izbirni predmet se povezuje s predmetom biologija v 9. razredu in predstavlja nadgradnja učne snovi.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

učiteljica BERNARDA POHLEVEN

9. razred

Video predstavitev

Osnovni tehnični elementi

 

Tahtevni tehnično-taktični elementi

 

Taktika odbojkarske igre

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Ponovili bomo osnovne tehnične elemente odbojke: zgornji in spodnji odboj, sprejem servisa, servis. Učili se bomo tehnično – taktične elemente odbojkarske igre: zgornji servis, napadalni udarec, enojni blok in taktiko odbojkarske igre: sodelovanje v sistemu »center naprej«. Igrali bomo odbojko na mivki in igro po odbojkarskih pravilih.

 

Kdaj bo potekal pouk?

Vsak teden eno šolsko uro, preduro ali 6. uro ali 7. uro.

 

Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevali bomo zgornji servis, napadalni udarec in uporabo tehnično – taktičnih elementov v igri.

 

Kaj moram še vedeti?

Potrebuješ športno opremo in veliko dobre volje za igro odbojke in odbojke na mivki.

 

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

IZBRANI ŠPORT NOGOMET

učitelj JOŽE KORDIŠ

9. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Osnovnih tehnično – taktičnih elementov nogometne igre. Imeli boste prijateljske tekme z učenci, ki imajo IP – nogomet na OŠ Škofja Loka Mesto.

Kdaj bo potekal pouk?

Vsak teden eno šolsko uro, preduro ali 6. uro ali 7. uro.

Kako bomo ocenjeni?

Kaj moram še vedeti?

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

MULTIMEDIJA

učiteljica MAJDA ŠUBIC

8. razred

 

 

 

Slika: Učimo se plavati v digitalnem oceanu

(https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2017-10-10_1418.png).

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Izdelali boste preprosto multimedijsko predstavitev v PowerPointu, s katero boste predstavili skupini določeno informacijo iz okolja (npr. svojo družino, hobije, aktualne teme, itd.).
 • Spoznali boste pomen barv in kako te vplivajo na sporočilnost posamezne predstavitve.
 • Pri izdelavi predstavitve boste uporabili elemente multimedije: besedilo, slike, animacije, film.
 • Urejali boste zvočne datoteke (Audacity).
 • Posneli boste svoj glas, dodajali efekte, spreminjali višino tona, tempo…
 • Za predstavitev lahko uporabite lastne animacije (Gimp).
 • Pripravili boste enostaven scenarij in posneli kratek film z digitalno kamero in ga obdelali na poljuben način (npr. v Windows Movie Maker-ju).
 • Naučili se boste reševati enostavnejše probleme in izdelali svoje animacije s pomočjo programskega jezika.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevali bomo vaše izdelke in jih pri tem kritično vrednotili po vnaprej znanih kriterijih.

Kaj moram še vedeti?

Predmet se izvaja v sodobno opremljeni računalniški učilnici. Učni pripomočki, ki jih boste uporabljali pri pouku: računalniki, digitalni fotoaparat, digitalna kamera, zvočniki, mikrofon, tablični računalnik, telefon (vse naprave bodo na voljo v šoli, ni jih potrebno imeti doma).

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

NAČINI PREHRANJEVANJA

učiteljica JANA RŽEN

9. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Pri izbirnem predmetu NAČINI PREHRANJEVANJA se učimo o pomembnosti zdrave prehrane. Obravnavamo različne načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah. Večina ur je namenjena praktičnemu delu – kuhanje, pečenje.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni?

V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz praktičnega dela in seminarske naloge.

Kaj moram še vedeti?

Za živila je treba prispevati 10 – 15 € .

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

OBDELAVA GRADIV  KOVINE

učitelj JANEZ BEGUŠ

8. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo: načrtovanje predmeta iz kovin, vrste in lastnosti kovin, izbiro pravega gradiva, orodja in pripomočkov, ročne in strojne obdelovalne postopke za obdelavo, površinsko zaščito kovin.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevali bomo načrte za izdelek in izdelke.

Kaj moram še vedeti?

Izdelovali bomo uporabne izdelke, delo bo pestro in zanimivo.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

OBDELAVA GRADIV  LES

učitelj JANEZ BEGUŠ

7. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo: načrtovanje predmeta iz lesa, vrste in lastnosti lesa, izbiro pravega gradiva, orodja in pripomočkov, ročne in strojne obdelovalne postopke za obdelavo, površinsko zaščito lesa.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevali bomo načrte za izdelek in izdelke.

Kaj moram še vedeti?

Izdelovali bomo uporabne izdelke, delo bo pestro in zanimivo.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

ORGANIZMI V NARAVI

IN UMETNEM OKOLJU

učiteljica JANA RŽEN

7., 8., 9. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Učili se boste odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji – domačimi živalmi (ljubljenčki) in rastlinami. Zavedati se moramo, da so živa bitja, ki jih vzamemo v oskrbo, popolnoma odvisna od nas in zato smo zanje pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni.

Odgovorno ravnanje boste zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja.

Predmet zajema predvsem veliko terenskega dela in vivaristike, podprtega z laboratorijskim delom (mikroskopiranjem) in dela s slikovnimi ključi.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni?

V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz praktičnega dela in seminarske naloge.

Kaj moram še vedeti?

Izpeljemo tudi nekaj aktivnosti izven šole (obisk živalskega vrta, azila za domače živali, ogled Klinike Loka, Marijino brezno…). Ne izpeljemo vsega, temveč se odločimo običajno za tri aktivnosti.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

POSKUSI V KEMIJI

učiteljica TINA OSTERMAN

8., 9. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali boste osnovne tehnike in operacije varnega eksperimentalnega dela v kemiji, naučili se boste postavljati hipoteze, opazovanja in opisovanja pojavov, zbiranja podatkov in beleženja podatkov o eksperimentih v laboratorijskem dnevniku.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni?

V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz praktičnega dela, seminarske naloge in laboratorijskega dnevnika.

Kaj moram še vedeti?

Ogledali si boste laboratorij in proizvodnjo halo v podjetju Knauf Insulation d. o. o. v Škofji Loki ter obiskali naravoslovne delavnice na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju ali stalno razstavo in delavnico o radioaktivnosti na Reaktorskem centru v Podgorici. Strokovni ogledi in delavnice so brezplačne, stroške prevoza krijejo učenci.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

učiteljica MAJDA ŠUBIC

9. razred

 

Slika 1: povezovanje naprav

(https://www.observatoriorh.com/wp-content/uploads/2017/04/internet-de-las-cosas.jpg).

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Spoznali boste osnove računalniških omrežij, principe delovanja interneta in pasti interneta ter se navajali na varno rabo interneta.
 • Informacije boste iskali z uporabo iskalnikov, elektronskih virov.
 • Spoznali boste spletne naslove, delali z elektronsko pošto, komunicirali preko interneta.
 • Naučili se boste uporabljati izmenjavo dokumentov z različnimi programskimi orodji ter skupinsko oblikovanje dokumentov prek mrež (Google Dokumenti, Dropbox, Office 365, OneDrive…).
 • Spoznali boste delo z oddaljenimi računalniki.
 • Spoznali boste spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami, urejevalnike HTML (Kompozer, Google Sites, Weebly, Arnes Splet…) in druga orodja za izdelavo spletnih strani.
 • V projektni obliki dela boste izdelali spletno mesto in jo prenesli na svetovni splet ali aplikacijo za mobilni telefon.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni?

Ocenjena bo projektna naloga, ki jo boste izdelali in predstavili skupini.

Kaj moram še vedeti?

Predmet se izvaja v sodobno opremljeni računalniški učilnici. Vsebine bomo izbirali tudi glede na vaše zanimanje in upoštevali bomo vaše ideje. Vsak učenec uporablja pri predmetu svoj računalnik.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

RASTLINE IN ČLOVEK

učiteljica JANA RŽEN

7., 8., 9. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Seznanili se bomo z uporabnostjo rastlin od hortikulture, agronomije, živinoreje do kulinarike.
 • Spoznali bomo rastline v človekovi prehrani.
 • Spoznali bomo zelišča in zdravilne rastline.
 • Delali bomo z mikroskopom in pripravljali različne mikroskopske preparate.
 • Iz rastlin bomo izdelali različne izdelke (vizitke, voščila, sveče, dišavne vrečke, okrasne slike, adventne venčke…).
 • Obiskali bomo cvetličarno, vrtnarijo in se seznanili s poklici kot so vrtnar, cvetličar, farmacevt, agronom, kuhar…
 • V računalniški učilnici bomo izdelali kartoteko ogroženih rastlin.
 • V učilnici in šolskem vrtu bomo gojili začimbe in rastline.

 Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

 Kako bomo ocenjeni?

V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz praktičnega dela in seminarske naloge.

Kaj moram še vedeti?

Dan očarljivih rastlin (stroški prevoza), Ogled vrtnarije, Arboretum Volčji Potok (4 € + stroški prevoza).

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

učiteljica BLAŽKA RAVNIKAR

7., 8., 9. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznali boste prehrano kot vir zdravja: učili se boste o pomembnosti varne, varovalne, mešane in uravnotežene prehrane ter o samem načinu prehranjevanja.

Pridobljeno znanje pa boste uporabili tudi v praksi – pri kuhanju!

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni?

Pridobili boste eno ustno ceno in eno oceno praktičnega dela priprave jedi.

Kaj moram še vedeti?

Izbirni predmet je priporočljiv za vse učence v tretji triadi, predvsem pa za tiste, ki se nameravajo šolati na zdravstveni, gostinsko-turistični ali agroživilski srednji šoli.

Učenci plačajo stroške praktičnega dela v višini 10€ na učenca.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

ŠPORT ZA SPROSTITEV

učitelj JOŽE KORDIŠ

7. razred

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Športno plezanje
 • Tek na smučeh
 • Kolesarjenje
 • Pohodništvo
 • Namizni tenis
 • Aerobika
 • Badminton
 • Orientacija

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni?

Kaj moram še vedeti?

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

učiteljica BERNARDA POHLEVEN

8. razred

Udeležba na Ljubljanskem maratonu

Plavanje v vodnem mestu Atlantis

Atletika

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Pri Športu za zdravje bomo z različnimi oblikami teka povečevali kondicijo na zabaven način, igrali odbojko, košarko, nogomet in odbojko na mivki. Ponovili elemente atletike ter se zabavali v vodnem mestu Atlantis.

 

Kdaj bo potekal pouk?

Vsak teden eno šolsko uro, preduro ali 6. uro ali 7. uro.

 

 Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevali bomo splošno kondicijsko pripravo, odbojko in plavalne spretnosti.

 

Kaj moram še vedeti?

Plavanje v vodnem mestu Atlantis bomo izvedli en dan po pouku v mesecu maju in je potreben denarni prispevek.

 

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

UREJANJE BESEDIL

učiteljica MAJDA ŠUBIC

7. razred

Izbirni predmet v šolskem letu 2020/2021 ne poteka.

 Slika: namizni računalnik (vir: https://esosed.files.wordpress.com/2010/12/25518696_1.jpg). Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Osnove računalništva in informatike.
 • Spremljali boste razvoj računalniške tehnologije.
 • Naučili se boste izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati ter v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz ter izdelati svoje področje, ga preimenovati in izbrisati.
 • Uporabljali boste elektronsko pošto in razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščite podatkov).
 • Urili se boste v uporabi grafičnega okolja MS Windows, podrobneje spoznavali urejevalnik besedil MS Word (ali Office 365) in v njem izdelali različne dokumente in izdelke.
 • Spoznali boste kako v računalnik vnesemo besedilo, slike in tabele ter jih uredili in jih pripravili za tiskanje. Naučili se boste pravilnega številčenja odstavkov in strani, oblikovanja naslovov, odstavkov, strani, ozadja…

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni?

Pripravili boste projektno nalogo katere področje si lahko izberete sami in jo predstavili skupini.

Kaj moram še vedeti?

Predmet se izvaja v sodobno opremljeni računalniški učilnici.

Podrobnosti lahko prebereš v Zborniku izbirnih predmetov.

 

(Skupno 2.888 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost