Obvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/19

Spoštovani starši in učenci!

Učenci 6., 7. in 8. razreda boste do torka, 3. 4. 2018, s pomočjo staršev izbrali obvezne izbirne predmete , ki jih boste obiskovali v naslednjem šolskem letu. Pripravili smo nabor obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/19: Ponudba izbirnih predmetov_1819

Vsebino in dejavnosti obveznih izbirnih predmetov si učenci lahko ogledate na panojih hodnika, v zborniku, nekatere predmete pa vam bodo učitelji predstavili tudi sami. Zbornik izbirnih predmetov_1819

Učenci izberete dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši.

V primeru, da izberete tuji jezik, ki obsega dve uri tedensko, izbira že zadostuje za izpolnitev obveznosti obiskovanja izbirnih predmetov. Predmet ali več predmetov lahko izberete iz kateregakoli sklopa (družboslovno-humanistični, naravoslovno-tehnični).

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev, ki jo po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto posredujete na šolo in ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. Vloga za oprostitev IP

Po končanem izboru boste prejeli pisno obvestilo o dodelitvi izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Spremembe glede izbire izbirnega predmeta so možne  do 10. septembra tekočega šolskega leta, vendar le, če skupine niso zasedene oziroma se ne zmanjša število skupin posameznega izbirnega predmeta in če to dopušča učenčev urnik. Sprememba je možna le na podlagi pisne vloge staršev, ki jo učenec prinese pomočnici ravnatelja. VLOGA ZA SPREMEMBO IZBIRE OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

 

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2017/18

 

Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja individualnim razlikam in interesom posameznika. So obvezni del pouka in se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev  v OŠ.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. V primeru, da izbere tuji jezik, ki obsega dve uri tedensko, izbira že zadostuje za izpolnitev obveznosti obiskovanja izbirnih predmetov.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev, ki jo posredujete na šolo in ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.   VLOGA ZA OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Spremembe glede izbire izbirnega predmeta so možne  do 10. septembra tekočega šolskega leta na podlagi pisnega obvestila staršev, vendar le, če skupine niso zasedene oz. se ne zmanjša število skupin posameznega izbirnega predmeta in če to dopušča učenčev urnik. VLOGA ZA SPREMEMBO IZBIRE OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18
Zap. št. IZBIRNI PREDMET KRATICA RAZRED UČITELJ
1. Ansambelska igra ANI 7. Gorazd Pintar
2. Likovno snovanje I LS1 7. Milojka B. Gantar
3. Nemščina I NI1 7. Tjaša Jarc
4. Obdelava gradiv: les OGL 7. Janez Beguš
5. Šport za sprostitev ŠSP 7. Mara Peternelj
6. Francoščina II FI2 8. Kristina Poljanšek
7. Glasbena dela GLD 8. Gorazd Pintar
8. Likovno snovanje II LS2 8. Milojka B. Gantar
9. Nemščina II NI2 8. Tjaša Jarc
10. Obdelava gradiv: kovine OGK 8. Janez Beguš
11. Šport za zdravje ŠZZ 8. Bernarda Pohleven
12. Francoščina III FI3 9. Kristina Poljanšek
13. Izbrani šport – Nogomet IŠPN 9. Jože Kordiš
Izbrani šport – Odbojka IŠPO 9. Bernarda Pohleven
14. Kemija v življenju KEŽ 9. Tina Osterman
15. Načini prehranjevanja NPH 9. Ana Urh
16. Nemščina III NI3 9. Tjaša Jarc
17. Računalniško omrežje ROM 9. Majda Šubic
18. Poskusi v kemiji POK 8., 9. Tina Osterman
19. Latinščina LI1 7., 8., 9. Gašper Kvartič
20. Gledališki klub GKL 7., 8., 9. Olga Koplan
21. Sodobna priprava hrane SPH 7., 8., 9. Ana Urh
22. Turistična vzgoja TVZ 7., 8., 9. Branka Svoljšak

 

 

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)