Skoči na glavno vsebino
Select Page

Razširjeni program (Rap)

V šolskem letu 2024/2025 bomo pričeli z uvajanjem novega koncepta Razširjenega programa, ki bo potekal pred poukom in po pouku.

Dejavnosti, ki smo jih do sedaj poimenovali jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti ter individualna in skupinska pomoč, se spreminjajo v skupno poimenovanje Razširjeni program (Rap).

Tudi neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu, se bodo izvajali kot dejavnosti v Razširjenem programu.

Vključitev k dejavnostim Razširjenega programa je prostovoljna in znanje učencev se ne ocenjuje.

V času, ko bo vaš otrok vključen v Razširjeni program, bodo potekale  dejavnosti iz treh področij:

  • Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje (gibanje, hrana in prehranjevanje, varnost, zdravje in dobrobit). Gibalne urice za učence od 1. do 5. razreda se bodo izvajale v času po pouku (po starem poimenovanju v podaljšanem bivanju).
  • Kultura in državljanska vzgoja (kultura, umetnost in dediščina, sobivanje, tuji jeziki).
  • Učenje učenja (samostojno in sodelovalno učenje, igra in samostojno načrtovanje prostega časa, medvrstniško, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje).

Dejavnosti v Razširjenem programu bodo potekale po urniku, zato želimo, da otroci prihajajo in odhajajo domov ob začetku oz. koncu ure in ne med potekom dejavnosti.

Za vključitev vašega otroka v razširjeni program potrebujemo pisne prijave, na podlagi katerih bomo oblikovali urnike.

Morebitna vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov maja.doljak@os-igroharja.si

Več o razširjenem programu si lahko preberete v dokumentu: kurikulum_za_razsirjeni_program_osnovne_sole-1

Dejavnosti so predstavljene v preglednici spodaj, kjer boste lahko skupaj z vašim otrokom ugotovili kaj ga zanima in veseli oz. kaj potrebuje ter kam bi se želel vključiti.

 

Področje: GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE
ime dejavnosti kaj bo učenec pridobil s to dejavnostjo razred
Gim-fit vadba Povečanje prožnosti, krepitev, raztezanje in sprostitev mišic, izboljšanje motorike in koncentracije, poglobitev dihanja, povečanje sposobnosti za sprostitev/umiritev, odpravljanje stresa, izboljšanje spomina. 4., 5., 6., 7. razred
Prebudimo telo in možgane Učenci bodo izoblikovali pozitiven odnos do gibanja. Razvijali bodo osnovne motorične spretnosti (koordinacijo, hitrost, ravnotežje, gibljivost, vzdržljivost in moč). Boljša zbranost za učenje in ustvarjanje pri pouku. 1., 2. razred
Žogarija Učenci bodo pri aktivnostih odkrivali osebne interese, želje in talente za določene individualne in moštvene športe z žogo. 6., 7., 8., 9. razred
Odbijam žogico Učenci bodo pri aktivnostih odkrivali osebne interese, želje in talente za določene športe z loparji. 6., 7., 8., 9. razred
Gibalne urice Oblikujejo pozitiven odnos do gibanja. Izboljšajo vzdržljivost in gibalno učinkovitost. Sodelujejo v parih ali skupinah, pri čemer z nalogami medsebojne pomoči aktiviramo socialno in čustveno področje učencev. 1., 2., 3. razred

1., 2., 3., 4., 5. razred  PŠ

Športne urice Oblikujejo pozitiven odnos do gibanja. Izboljšajo vzdržljivost in gibalno učinkovitost. Sodelujejo v parih ali skupinah, pri čemer z nalogami medsebojne pomoči aktiviramo socialno in čustveno področje učencev. 4., 5. razred
Odkrivamo lepote gora Učenci samostojno izberejo ustrezno opremo. Se navajajo na gibanje po zahtevnem terenu. Izboljšujejo vzdržljivost in gibalno učinkovitost. Spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti določenga območja. Krepijo medsebojne prijateljske odnose. 1. do 4. razred
Raziskujemo visokogorje Učenci samostojno izberejo ustrezno opremo. Se navajajo na gibanje po zahtevnem terenu. Izboljšujjejo vzdržljivost in gibalno učinkovitost. Spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti določenga območja. Krepijo medsebojne prijateljske odnose. 5. do 9. razred
Planinske urice Učenci se primerno oblečejo in obujejo ustreno obutev. Pripravijo nahrbtnik. Zjutraj zajtrkujejo. Razvijajo spretnost plezanja na umetni steni. Obe planinski skupini.
Spremljam svojo aktivnost Učenci se bodo seznanili z negativnimi dejavniki, ki slabo vplivajo na naše duševno zdravje ter kako si lahko s tehnikami sproščanja in športnim udejstvovanjem pomagamo, poglobili bodo odnos do sebe na področju samopodobe, samozavedanja in samospoštovanja; spoznali se bodo z osnovami dobre komunikacije, asertivnosti ter poglobili bodo odnos do sprejemanja drugačnosti. Preko vadbe bodo spremljali svoj napredek. 6., 7., 8., 9. razred
Zdravstvene urice Učenci bodo spoznali pomen gibanja za zdravje, se urili v zdravem načinu življenja, spoznavali različne načine gibanja, krepili medosebne odnose. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred
Prva pomoč Učenec bo pridobil teoretična in praktična znanja prve pomoči, da lahko pomaga sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih. 6., 7., 8., 9. razred
MEPI Napredujejo na izbrani veščin. Uživajo v naravi in jo cenijo. 9. razred
 
Področje: KULTURA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA
ime dejavnosti kaj bo učenec pridobil s to dejavnostjo razred
Folklora Učenci bodo z igro, petjem in plesom razvijali motorične spretnosti in hkrati bogatili svojo osebno identiteto z ohranjanjem kulturne dediščine. 1., 2., 3., 4. razred
Plesne urice Učenci si bodo skozi plesno ustvarjanje razvijali motorične in umske sposobnosti. Obogatili se bodo z novimi gibalnimi izkušnjami. 9. razred
Plesne urice Učenci si bodo skozi plesno ustvarjanje razvijali motorične in umske sposobnosti. Obogatili se bodo z novimi gibalnimi izkušnjami. 5., 6. razred
Otroški pevski zbor Pevci bodo spoznali zakladnico slovenskih ljudskih in umetnih pesmi. Pridobivali bodo osnove pevske tehnike. Pridobivali bodo veščine za uspešno javno nastopanje. Poglabljali bodo odnos do slovenske kulturne dediščine v pesmi in besedi. 1, 2. razred

1., 2., 3., 4., 5. razred  PŠ

Kvačkanje Učenci bodo spoznali osnovne petlje pri kvačkanju in izdelali enostavne izdelke, kot so npr. naglavni trakovi, kape, šali… 4., 5. razred
Kvačkanje Učenci bodo spoznali osnovne petlje pri kvačkanju in izdelali enostavne izdelke, kot so npr. naglavni trakovi, kape, šali… 6., 7., 8., 9. razred
Zapleši z nami Učenci si bodo skozi plesno ustvarjanje razvijali motorične in umske sposobnosti. Obogatili se bodo z novimi gibalnimi izkušnjami. 1., 2. razred
Likovni krožek Preizkusijo v različne likovne tehnike, spoznajo likovne simbole slovenske kulturne dediščine. 4., 5. razred
Likovne ustvarjalnice Kreativno razmišljanje in eksperimentiranje pri oblikovanju. Seznanijo se z možnostjo različnega kombiniranja materialov. Razvijanje ročnih spretnosti. 6. razred
Plesne koreografije na popularno glasbo Učenci si bodo skozi plesno ustvarjanje razvijali motorične in umske sposobnosti. Obogatili se bodo z novimi gibalnimi izkušnjami. 3., 4., 5. razred
Ustvarjalna urica Učenci spoznajo različne materiale, ustvarjanje iz raznih ostankov materialov in ponovno uporabno vrednost odpadne embalaže. Kreativno razmišljanje in eksperimentiranje pri oblikovanju. Razvijanje ročnih spretnosti. 1. razred
Kaligrafko Učenci bodo spoznali več kaligrafskih pisav, s katerimi bodo pridobili tehnike pisanja, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem lastnem ustvarjanju (voščilnice, čestitke, pohvale, priznanja, vabila …). 3., 4., 5. razred
Mladinski pevski zbor Učenci bodo pridobili znanje glede samostojnega izvajanja melodije svojega glasu pri večglasnih skladbah. Nadgradili bodo občutek za vokalno-tehnično pravilno petje, razširili bodo obseg pevskega glasu, pridobili bodo znanje glede oblikovanja glasbenih fraz (crescendo-decresendo), ipd. Nastopili bodo na šolskih prireditvah in na Območni reviji zborov, ipd. 6., 7., 8., 9. razred
Dramski krožek Ob gledaliških vsebinah osebnostno rastejo, razvijajo sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih ter se učijo sprejemati družbeno odgovornost, razvijajo lastno ustvarjalnost na področju gledališke umetnosti. 8., 9. razred
Šiviljski kotiček Učenci se naučijo preprostih šivov, blago kombinirajo z drugimi materiali ter oblikujejo uporabne izdelke. Pri tem se učijo sodelovati in pomagati drug drugemu. 1. razred
Lego konstruktorji Učenci se učijo skupinskega dela, dela v paru in kritičnega razmišljanja. 1. razred
Mali šef Oblikujejo zdrave prehranske navade, razvijajo znanja in tehnike priprave različnih vrst hrane,  spoznavajo primerne količine, ki jih je še zdravo zaužiti vsak dan. Znajo načrtovati zdrav jedilnik in nekatere od teh jedi tudi pripraviti. 3., 4., 5. razred
Pravljično ustvarjalni oddih Učenci preko pravljic izražajo svoja občutja. Kreativno ustvarjajo ob prebrani pravljici. Razvijanje ročnih spretnosti in kreativnosti. 1., 2. razred
Pravljična joga Povečanje prožnosti, krepitev, raztezanje in sprostitev mišic, izboljšanje motorike in koncentracije, poglobitev dihanja, povečanje sposobnosti za sprostitev/umiritev, odpravljanje stresa, izboljšanje spomina. 1., 2., 3., 4., 5. razred
Vandram po svetu Učenci se bodo skozi igro seznanili s svetovno kulturno in naravno dediščino. 1., 2., 3., 4., 5. razred
Otroški pevski zbor 2 Učenci bodo pridobili znanje glede pravilnega oblikovanja pevskega glasu, pridobili bodo na pravilni pevski drži (sproščeno izvajanje pesmi), usvojili bodo prve izkušnje 2-glasnega petja. Razvijali bodo muzikalnost in estetsko doživljanje pesmi. Nastopili bodo na šolskih prireditvah. 3., 4., 5. razred
Fotografija Naučili se bodo osnov fotografije. Sodelovali bodo na različnih natečajih.  6., 7., 8., 9. razred
Modelarstvo Učenci se bodo naučili osnove modelarstva ter izdelovali izdelke. 4., 5., 6., 7. razred
Tehnično ustvarjanje 1 Učenci se bodo naučili uporabljati osnovna orodja za obdelavo gradiv. Poudarek bo na izdelovanju iz papirnih in lesnih gradiv. 4. razred
Tehnično ustvarjanje 2 Učenci se bodo naučili izdelovati uporabne izdelke iz različnih materialov. 5. razred
Tehnično ustvarjanje 3 Učenci se bodo naučili izdelovati izdelke iz različnih materialov ter poiskati možnosti  nadgradnje. 6. razred
     
     
Multimedijsko ustvarjanje Učenci predstavljajo video vsebine s  kulturno in arhitekturno dediščino v okolici. 5., 6., 7. razred
Otroški pevski zbor Učenci bodo razvijali, poglabljali glasbeni posluh. Pridobivali bodo osnove pevske tehnike. Privajali se bodo na javno nastopanje. Privzgajali si bodo ljubezen do skladb različnih vrst, od ljudskih do umetnih, tujih in domačih avtorjev. 1., 2., 3., 4., 5. razreda
     
Act out! (Picture books and drama for kids!) Učenec bo uril komunikacijske spretnosti, jezikovne vzorce in širil besedni zaklad v tujem jeziku. Spoznaval bo besedila v tujem jeziku. 3., 4. razred
Nemščina Učenci bodo preko igre spoznavali osnovno besedišče in osnovne stavčne strukture, odkrivali podobnosti med nemščino in slovenščino in spoznavali nemško – govoreče dežele. 4., 5., 6. razred
Jezikamo nemško Učenci bodo preko igre spoznavali osnovno besedišče in osnovne stavčne strukture, odkrivali podobnosti med nemščino in slovenščino in spoznavali nemško – govoreče dežele. 2., 3. razred
Jezikamo nemško Učenci bodo preko igre spoznavali osnovno besedišče in osnovne stavčne strukture, odkrivali podobnosti med nemščino in slovenščino in spoznavali nemško – govoreče dežele. oddelek najstarejših učencev PŠ Lenart
Jezikamo nemško Učenci bodo preko igre spoznavali osnovno besedišče in osnovne stavčne strukture, odkrivali podobnosti med nemščino in slovenščino in spoznavali nemško – govoreče dežele. oddelek najstarejših učencev PŠ Bukovica
Jezikamo nemško Učenci bodo preko igre spoznavali osnovno besedišče in osnovne stavčne strukture, odkrivali podobnosti med nemščino in slovenščino in spoznavali nemško – govoreče dežele. oddelek najstarejših učencev PŠ Bukovščica
radio Pridobili bodo zmožnost sestavljanja in zapisa člankov,  pridobili zmožnost govornega nastopanja v radijskih oddajah ter sestavljanja ustreznih vprašanj sogovorniku – anket. Sodelovanje z nekaterimi drugimi radiji (Radio Sora, Radio Slovenija). 6., 7., 8., 9. razred
 
Področje: UČENJE UČENJA
ime dejavnosti kaj bo učenec pridobil s to dejavnostjo razred
Kravžljanje možganov Poglobil temeljno znanje, razvijal individualne osebne značilnosti, napredoval v procesu učenja, usvajal višje oblike mišljenja in učenja, imel možnost izbire nalog, druženje nadarjenih med seboj, naučil se bo sodelovanja in strategij učenja 4., 5. razred
Urimo MATHEMAtične glavce Učenci bodo s poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ob različnih metodah dela učne vsebine utrjevali, poglabljali, razširjali, usvajali dodatne vsebine in se pripravljali na tekmovanja iz znanja (Matemček, Vzorci in Strogo zaupno). 1., 2., 3., 4. razred
Logična pošast Učenci bodo s poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ob različnih metodah dela učne vsebine utrjevali, poglabljali, razširjali, usvajali dodatne vsebine in se pripravljali na tekmovanja iz znanja (Logična pošast). 4., 5. razred
Logika Učenci bodo s poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ob različnih metodah dela učne vsebine utrjevali, poglabljali, razširjali, usvajali dodatne vsebine in se pripravljali na tekmovanja iz znanja (Logika, Razvedrilna matematika, Logična pošast). 6., 7., 8., 9. razred
Osnove računalništva Učenci se naučijo osnov uporabe računalnika (miška, tipkovnica, raziskovalec). Shranjevalni bodo dokumente, spoznali varno rabo interneta in se preiskusili v didaktičnih igrah. 2., 3. razred
Računalništvo – Digitalni kreatorji Učenci pridobijo sodobna znanja in veščine, ki jih od posameznika zahteva življenje (ustrezno uporabo računalnika).  Vsak učenec bo na svojem računalniku izdelal različne izdelke, primerne njegovi razvojni stopnji, predznanju in sposobnostim. Programska orodja spodbujajo razvoj različnih vidikov razmišljanja, sposobnosti ugotavljanja različnih pristopov k reševanju idej ter sposobnosti timskega dela. 5., 6., 7. razred
Računalništvo – Digitalno ustvarjanje in programiranje Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije ter v Codu in Pišku razvijali strategije reševanja in algoritmično razmišljanje.
Učenci bodo v Scratchu, ustvarjali interaktive zgodbe, igre in animacije.
4., 5., 6. rrazred
Računalništvo – LEGO® Mindstorms Znajne pridobivajo samostojno ali s sodelovanjem s pomočjo iskanja, raziskovanja, zbiranja informacij in vrednotenja pridobljenih informacij. 7., 8., 9. razred
Tekmujem v znanju iz računalništva in informatike Učenci razvijajo lastne interese, spoznavajo sebe in svoja močna področja, postavljajo si temelje nadaljih interesnih in izobraževalnih področij. Poglobijo razumevanja konceptov in poglobljeno spoznavajo ter širijo znanja na področjih računalništva in informatike. 6., 7., 8., 9. razred
Umetna inteligenca Učenci pridobijo znanja o umetni inteligenci, spoznavajo njene pasti in smiselnost uporabe. 7., 8., 9. razred
Minecraft Učenci razvijajo strateško, logično in prostorsko in divergentno razmišljanje. Učenci z individualnim procesom učenja zavedajo svoje lastne odgovornosti za uspeh, v skupinskem učenju razvijajo odgovornost za timsko delo. 5., 6., 7. razred
     
Mehke veščine S temi veščinami bo lahko uspešno sodeloval in deloval v svojem okolju. 1., 2., 3., 4., 5. razred
Vesela šola Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese in talente. 4., 5. razred PŠ Bukovica
Igranje družabnih iger Ob igranju družabnih iger razvijamo sposobnosti strateškega, logičnega, hitrega, divergentnega razmisljanja. 6., 7., 8., 9. razred
Male sive celice Učenec bo razvijal sposobnost strateđkega in logičnega razmišlajanja ter sodelovanja v manjši skupini. Učenec tekmuje v kvizu Male sive celice. 7., 8., 9. razred
Hitri lončki Učenec krepi starteško razmišljanje. S pomočjo igre Hitri lončki uri koncentracijo in sodelovanje v manjši skupini. Učenec sodeluje v tekmovanju, ki se odvija na televiziji. 5., 6., 7., 8., 9. razred

 

Pripravila Maja Doljak, pomočnica ravnatelja

 

(Skupno 491 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost