Skoči na glavno vsebino
Select Page

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/22

Spoštovani starši in učenci!

Razširjeni program OŠ obsega tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov (v nadaljevanju NIP), v katere se učenci vključujejo prostovoljno.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka NIP tedensko.

Pouk tujih jezikov se izvaja dve uri tedensko. Predlagamo, da drugi tuji jezik izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk neprekinjeno vsaj eno obdobje (npr.: od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda). Učencem smo ponudili NIP nemščina. Šport in računalništvo se izvajata eno uro tedensko, umetnost in  tehnika pa se izvajata v dvojni uri vsak drugi teden.

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost  morajo starši opravičiti. Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

Objavljamo seznam neobveznih izbirnih predmetov, ki bodo potekali v šolskem letu 2021/2022.

PREDMET  KRATICA  UČITELJ
1. RAZRED
Angleščina matična šola N1A Jera Šuštar
Angleščina PŠ Bukovica N1A Martin Draksler
 4. RAZRED
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
Umetnost – likovna ustvarjalnost NUM Milojka B. Gantar
5. RAZRED
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
Umetnost – likovna ustvarjalnost NUM Milojka B. Gantar
 Tehnika  NTE Janez Beguš
 6. RAZRED
Računalništvo NRA Majda Šubic
Umetnost – likovna ustvarjalnost NUM Milojka B. Gantar
Tehnika NTE Janez Beguš
4. in 5. razred PŠ Bukovica, PŠ Lenart
Šport NŠP Maja Bajželj Plešec

 

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

ANGLEŠČINA

učiteljica MIHELA KOKELJ

1. razred

 

 

Predstavitev izvajanja pouka angleščine si lahko ogledate v kratkem filmčku.

 

Učenci v 1. razredu imajo v šolskem letu 2020/21 možnost obiskovati neobvezni izbirni predmet angleščina (v nadaljevanju N1A), ni pa nujno, da si ga izberejo. Če se učenec odloči za obiskovanje N1A, ga mora obiskovati do konca šolskega leta, predmet pa je opisno ocenjen. N1A poteka 2 uri na teden oz. 70 ur na leto. V zadnjih letih so se v program vključili vsi prvošolci.

Pouk je organiziran konkretno – z različnimi krajšimi aktivnostmi in z veliko igralne in gibalne dejavnosti. Veččutno učenje ob konkretnem materialu (lutke, igrače, predmeti, glasba). Posebno skrb namenjamo motivaciji, glasovnemu ozaveščanju in ustvarjalnosti učencev. Veliko je jezikovnega vnosa, kar pomeni, da sprva učenec veliko posluša preden začne sam govoriti.

Vsebine pri pouku so primerne starosti učencev in njihovim izkušnjam iz vsakdanjega življenja. Učenje tujega jezika se navezuje na cilje in vsebine drugih predmetov, gre za medpredmetno povezovanje. Z izbranimi dejavnostmi se učitelj skuša približati naravnemu usvajanju jezika. Cilji in standardi so v 1. razredu usmerjeni v poslušanje, slušno razumevanje ter govorjenje.

 

NEMŠČINA

učiteljica TJAŠA JARC

4. – 6. razred

 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo nemščino, odkrivali podobnosti z nemščino in slovenščino ter spoznavali nemško-govoreče dežele, ki od Slovenije niso tako zelo oddaljene. Nemščino se bomo učili na igriv način, peli pesmice, ustvarjali različne izdelke, reševali križanke, se igrali namizne igre…, skratka zabavno bo. Naučili se bomo osnovne besede in osnovne stavčne strukture. Če bi rad videl, kako zveni nemščina, poslušaj pesmico na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds ali pa se pozabavaj z besedami, ki so si v nemščini in slovenščini zelo podobne. To pa najdeš na tej povezavi: https://quizlet.com/499853829/deutsche-worter-flash-cards/?new

 

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal dve uri tedensko. Lahko je to predura, 6. ali 7. ura.

 

Kako bomo ocenjeni?

V celem šolskem letu bomo pridobili tri ocene, dve ustni in eno iz govornega nastopa.

 

Kaj moram še vedeti?

V današnjem času je svet zelo povezan, zato je priporočljivo, da znamo govoriti čim več jezikov. Ljudje veliko potujejo, se šolajo in delajo v tujini, sodelujejo s tujimi partnerji na poslovnem področju, se povezujejo s tujimi ljudmi preko družabnih omrežij… Dejstvo je, da je Slovenija majhna in če imaš željo pogledati izven meja Slovenije, samo znanje slovenščine ni dovolj. Če ti tuji jeziki ležijo, je zate zelo priporočljivo, da se naučiš še kakšnega. Zapomni si, da imaš veliko prednost, ker z učenjem drugega tujega jezika lahko začneš že v 4. razredu.

 

RAČUNALNIŠTVO

učiteljica MAJDA ŠUBIC

4. – 6. razred

Vir: https://i7.pngflow.com/pngimage/694/737/png-lightbot-inc-computer-programming-robot-game-robot-game-electronics-text-logo-clipart.png

 

Vir: https://code.org/images/fill-480×360/tutorials/new/bits_bricks.jpg

Vir: https://www.zotks.si/podroc48djamentorji/novice/scratch

 Vir: http://pisek.acm

 

 

 

 

 

Kaj moram še vedeti?

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo,  da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

Predmet je namenjen ustvarjalnim, kreativnim, zabavnim, nenavadnim, umetniškim, razmišljujočim, energičnim, običajnim, raziskovalnim, dolgočasnim, aktivnim, duhovitim, vzdržljivim, drznim, zadržanim, potrpežljivim, natančnim, zasanjanim, priljubljenim, potrpežljivim, vestnim, odgovornim, izstopajočim,  površnim, prilagodljivim, vztrajnim ali radovednim učencem.

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 Učenci::

 • pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije…
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.
Računalništvo v 4. razredu

Učenci se bodo naučili ukazovati računalniku, sestavljati programe, izdelovati igrice in razmišljati na poseben, računalniški način. Sčasoma bomo ugotovili, da se da problem razbiti na več manjših, bolj obvladljivih problemov. Kmalu bomo o računalništvu vedeli več od svojih staršev.

Računalništvo v 5. razredu

Pripravljali se bomo na računalniška tekmovanja, razmišljali o reševanju problemov in izdelovali zanimive, bolj napredne programe. Učenci bodo začeli razumevati nekatere računalniške koncepte, znali načrtovati svoje delo in razmišljati o svojih miselnih procesih. Presenečati ljudi okrog nas. Postali bojo ustvarjalni digitalni državljani in učenci.

Računalništvo v 6. razredu

Razvijali bomo reševanje problemov in izdelovali zanimive in bolj napredne programe. Razumevati bomo začeli nekatere računalniške koncepte. Znali bomo načrtovati svoje delo in razmišljati o svojih miselnih procesih.

Na koncu 6. razreda bomo morda celo izdelali aplikacijo za pametni telefon ali tablico. Pridobili bomo znanja, ki bodo koristna za skoraj vsa področja v času našega nadaljnjega šolanja in v življenju.

 

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal eno uro tedensko, 5. ali 6. šolsko uro v učilnici za računalništvo.

 Kako bomo ocenjeni?

V šolskem letu bomo pridobili najmanj tri ocene. Oceno učenec pridobi v razgovoru z učiteljem, lahko je ocenjen med vodeno dejavnostjo, ki jo opravlja s sošolcem ali v skupini. Pri ustnem ocenjevanju se vrednoti razumevanje temeljnih konceptov podanih snovi, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja ustvarjenih algoritmov in programov ter samostojnost pri iskanju rešitev zastavljenega problema.

Zakaj?

Postali bomo kreativni, natančni in logično razmišljajoči posamezniki. Pridružite se nam.

 

UMETNOST – likovna ustvarjalnost

učiteljica MILOJKA B. GANTAR

4. – 6. razred

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Učenci bodo prek raziskovanja, ustvarjanja, eksperimentiranja, improviziranja in izvajanja kulturno umetniških del poglabljali svojo radovednost, se sproščali ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetnosti. Poleg bolj poglobljenega znanja učenci spoznavajo zahtevnejše in bolj raznolike likovne tehnike in ustvarjajo z različnimi materiali na področjih:

 • RISANJA IN SLIKANJA – OBLIKOVANJA NA PLOSKVI
 • KIPARSTVA – OBLIKOVANJA V TRIDIMENZIONALNEM PROSTORU
 • GRAFIKE – OBLIKOVANJA NA PLOSKVI
 • OGLED KULTURNO-UMETNIŠKEGA DOGODKA -RAZSTAVE

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal 6. in 7. uro (dvojna ura) vsak drugi teden.

Kako bomo ocenjeni?

Likovno izražanje otrok je izrazito nabito s čustvi. Učitelj mora biti posebej pozoren, da jim njihove bogate neposrednosti in veselja do likovnega izražanja ne zatre. Najpomembnejši pri zapisu ocene je njihov napredek na vseh likovnih področjih, ki ga je dosegel s svojo prizadevnostjo in trudom ter izvirnostjo.

Kaj moram še vedeti?

Glede na program izbirnih predmetov (lahko tudi obisk raznih razstav, izpeljava likovne delavnice v domačem kraju ali izven…) učenci, oziroma starši stroške (prevozi, vstopnine, delavnice…) krijejo sami. Tudi za določene materiale (akrilne slikarske barve, glino…), ki jih potrebujemo pri delu v šoli in  jih bom kupila, starši krijejo stroške po položnici.

 

TEHNIKA

učitelj JANEZ BEGUŠ

5. in 6. razred

5. RAZRED

NA SLIKAH JE LE NEKAJ IZDELKOV, DOBRODOŠLE SO TUDI VAŠE IDEJE.

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo:

 • načrtovanje predmetov iz različnih gradiv,
 • izbiro pravega gradiva, orodja in pripomočkov,
 • ročne in strojne obdelovalne postopke za obdelavo,
 • površinsko zaščito gradiv.

 

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

 

Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevali bomo načrte za izdelek in izdelke.

 

Kaj moram še vedeti?

Izdelovali bomo uporabne izdelke, delo bo pestro in zanimivo.

 

6. RAZRED

 

ŠPORT

športni pedagogi

4. razred

 

 Česa se bomo pri tem predmetu učili? Z neobveznim izbirnim predmetom športa vam ponujamo še eno dodatno uro športne vzgoje na teden. Ker se radi gibate, igrate in družite na športnih aktivnostih, vam priporočamo, da se vključite tudi v to urico. Ponujamo vam različne vsebine in športe, ki jih na rednih urah športa ne morete vedno delati. Prilagodili jih bomo vadbi v telovadnici in na igrišču, izjemoma bomo obiskali kakšen športni objekt izven šole.

Kaj bomo počeli?

TEKI – štafetni teki, daljši teki v naravi, orientacijski teki in igre

AEROBIKA – izvajanje vaj, iger ob glasbeni spremljavi

HOKEJSKE IGRE – mali floorball

IGRE Z LOPARJI – namizni tenis, badminton

RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI – hoja po vrvi, traku (slackline), gredi; hoja s hoduljami

ZADEVANJE TARČ – pikado, ciljanje v koš, v kroge na steni, z vorteksom

ROLANJE – osnove rolanja, varno zaustavljanje, spretnostni poligoni, igre

AKROBATIKA – plazenje, premagovanje ovir, poligoni, različni prevali in stoje, premeti

SKOKI – čez ovire, skrinjo, čez blazine; osnovni na mali prožni ponjavi

PLEZANJA – po plezalih in zviralih po plezalni steni

BORILNI ŠPORTI – vlečenje vrvi, borilne igre v paru in skupinah

Vsebine bomo prilagajali prostorskim možnostim in vremenskim razmeram, kadar vadimo na zunanjih površinah. Upoštevali bomo tudi vaše želje in izbrali kakšno igro, ki si jo vi želite.

Vsako polletje vas bomo za vaš trud nagradili tudi z dobro oceno.

Pridružite se nam in skupaj se bomo razmigali, igrali in zabavali.

 

NEMŠČINA

 

učiteljica TJAŠA JARC

 

7. – 9. razred

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Spoznavali bomo nemščino, odkrivali podobnosti z nemščino in slovenščino ter spoznavali nemško govoreče dežele, ki od Slovenije niso tako zelo oddaljene. Nemščino se bomo učili postopoma, ves čas učenja pa bomo razvijali vse štiri jezikovne spretnosti (govorjenje, poslušanje, branje in pisanje), ki so pri učenju tujega jezika zelo pomembne. Poudarek bo na tem, da bomo naše znanje usvajali in poglabljali preko igre, saj so takrat možgani najbolj aktivni in si stvari hitreje zapomnimo. Na povezavi https://quizlet.com/499853829/deutsche-worter-flash-cards/?new se lahko pozabavaš z besedami, ki so si v nemščini in slovenščini zelo podobne.

Kdaj bo potekal pouk?

Pouk bo potekal dve uri tedensko. Lahko je to predura, 6. ali 7. ura.

 

Kako bomo ocenjeni?

V vsakem ocenjevalnem obdobju bomo pridobili dve oceni, eno ustno in eno pisno. Ustno oceno bomo pridobili s predstavitvijo plakata, pisno oceno pa s testi, ki so sestavljeni tako, da učenci izbirajo med danimi možnostmi, povezujejo besede, vstavljajo besede v besedilo, vpisujejo manjkajoče črke…

 

Kaj moram še vedeti?

V današnjem času je svet zelo povezan, zato je priporočljivo, da znamo govoriti čim več jezikov. Ljudje veliko potujejo, študirajo in delajo v tujini, sodelujejo s tujimi partnerji na poslovnem področju, se povezujejo s tujimi ljudmi preko družabnih omrežij… Dejstvo je, da je Slovenija majhna in če želiš pogledati izven meja Slovenije, samo znanje slovenščine ni dovolj. Če ti tuji jeziki ležijo, je zate zelo priporočljivo, da se naučiš še kakšnega jezika.

(Skupno 2.457 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost